Όροι χρήσης

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1. Online Βιβλιοπωλείο Cosmotebooks.gr

Η COSMOTE Mobile Telecommunications S.A. (εφεξής COSMOTE) διαθέτει το ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο Cosmotebooks.gr, μέσα από το οποίο προσφέρει στους συνδρομητές της eBooks, με προϋπόθεση την αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης, τους οποίους καλείστε να μελετήσετε προσεκτικά. Χρησιμοποιώντας το Cosmotebooks.gr δηλώνετε ότι συμφωνείτε με τους παρόντες όρους και ότι χρησιμοποιείτε το Cosmotebooks.gr σύννομα.

Η χρήση του Cosmotebooks.gr γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη. Η COSMOTE δεν ευθύνεται για την κακόβουλη επέμβαση τρίτων.

Οι χρήστες του Cosmotebooks.gr δεσμεύονται ότι δεν θα βλάψουν τρίτους με κακόβουλη χρήση του Cosmotebooks.gr και πως δεν θα παραβιάσουν τα προσωπικά τους δεδομένα. Η επίσκεψη στο Cosmotebooks.gr προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων.

Οι Όροι διέπονται από τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας, ιδίως δε από τις διατάξεις για την προστασία του καταναλωτή, το ηλεκτρονικό εμπόριο, την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, όπως εκάστοτε ισχύουν.

To Cosmotebooks.gr δικαιούται να τροποποιεί οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση τους Όρους, αναλαμβάνει όμως την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για κάθε τροποποίηση ή προσθήκη.

Τυχόν ακυρότητα συγκεκριμένου Όρου δεν επιφέρει ακυρότητα των υπολοίπων. Τυχόν μη ενάσκηση από τo COSMOTE Books των δικαιωμάτων του που απορρέουν από τους Όρους δεν συνεπάγεται παραίτησή του από τα δικαιώματα αυτά.

Σε περίπτωση κατά την οποία η διάθεση οποιουδήποτε προϊόντος του Cosmotebooks.gr ρυθμίζεται από ειδικότερους όρους χρήσης, οι όροι αυτοί θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους παρόντες Όρους. Σε περίπτωση όμως σύγκρουσης υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι χρήσης κάθε προϊόντος.

2. Περιορισμός Ευθύνης - Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα

To Cosmotebooks.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στις ιστοσελίδες του, τόσο όσον αφορά την εμφάνιση των ουσιωδών χαρακτηριστικών των διατιθέμενων προϊόντων, όσο και για την ακρίβεια των στοιχείων που αφορούν τις παρεχόμενες, από το ηλεκτρονικό κατάστημα της, υπηρεσίες με την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών ή άλλων λαθών, που έχουν προκύψει ακούσια.

H διαθεσιμότητα των προϊόντων όπως εμφανίζεται στο Cosmotebooks.gr ενδέχεται, για τεχνικούς λόγους, να μην ανταποκρίνεται στην πραγματική διαθεσιμότητα των προϊόντων. To COSMOTE Books αναλαμβάνει σε κάθε περίπτωση να ενημερώσει εγκαίρως τον χρήστη σε περίπτωση που η παραγγελία του περιλαμβάνει μη διαθέσιμα προϊόντα.

To COSMOTE Books καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε τα παραγγελθέντα προϊόντα να παραδίδονται στο χρήστη εντός των χρονικών ορίων που αναφέρονται στους Όρους, ωστόσο επιφυλάσσεται για τυχόν καθυστερήσεις που οφείλονται σε απρόβλεπτα γεγονότα ή λόγους ανωτέρας βίας.

O ιστότοπος του Cosmotebooks.gr παρέχεται «ως έχει», ομοίως και οι πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, γραφικά, σήματα, απεικονίσεις, περιγραφές προϊόντων και το εν γένει περιεχόμενο (εφεξής «Περιεχόμενο») που αναρτώνται σε αυτόν. Σε καμία περίπτωση τo COSMOTE Books δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημία, θετική ή αποθετική, άμεση ή έμμεση (όπως ενδεικτικά απώλεια κερδών, δεδομένων κλπ) των χρηστών τρίτων, που σχετίζεται με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του Cosmotebooks.gr, ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτό ή/και από τυχόν παράνομες επεμβάσεις τρίτων στον ιστότοπο, σε προϊόντα ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Το Cosmotebooks.gr μεταξύ άλλων, δύναται να παρέχει υπερ-σύνδεσμο (link) σε ιστοσελίδες τρίτων, οι οποίοι έχουν τον πλήρη έλεγχο για το περιεχόμενο που αναρτούν σε αυτές και συνεπώς την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια των ιστοσελίδων τους, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου και των υπηρεσιών τους ως και την ευθύνη για την αποκατάσταση κάθε αξίωσης από τυχόν παραβίαση δικαιωμάτων άλλων προσώπων, όπως ενδεικτικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας κοκ, αποκλειόμενης ρητά κάθε ευθύνης του COSMOTE Books για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων αυτών.

Οι χρήστες υποχρεούνται να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους των ιστοσελίδων αυτών για τυχόν ερωτήσεις ή άλλα θέματα που σχετίζονται με την επίσκεψη ή/και τη χρήση αυτών.

Οι χρήστες αναγνωρίζουν ότι τo COSMOTE Books δεν υποχρεούται, ούτε δύναται να ελέγξει την ασφάλεια και το περιεχόμενο των ιστοσελίδων και των υπηρεσιών τρίτων, για τις οποίες παρέχεται σύνδεσμος στον ιστότοπο του Cosmotebooks.gr. Σε κάθε περίπτωση τo COSMOTE Books διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί οποτεδήποτε, κατά την κρίση του, από τον ιστότοπο του Cosmotebooks.gr συνδέσμους σε ιστοσελίδες τρίτων ωε και να διακόπτει την διάθεση των υπηρεσιών αυτών.

3. Διαθεσιμότητα – Αυτόματη Αποσύνδεση

Το COSMOTE Books καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ομαλή λειτουργία του Cosmotebooks.gr και την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών, χωρίς να ευθύνεται για τυχόν αδυναμία των χρηστών να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτό ή να προχωρήσουν σε εκτέλεση επιμέρους λειτουργικών εντολών, καθώς η λειτουργικότητα του Cosmotebooks.gr μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό (υλισμικό και λογισμικό) των χρηστών, τα δίκτυα επικοινωνιών, το μεγάλο αριθμό ταυτόχρονων χρηστών ή από άλλες αιτίες.

Στην περίπτωση όπου οι εγγεγραμμένοι χρήστες δεν πραγματοποιούν καμία δραστηριότητα για χρονικό διάστημα 30 λεπτών, μετά την είσοδο (login –sing in) στο Cosmotebooks.gr, επέρχεται αυτόματη αποσύνδεση.

To COSMOTE Books δικαιούται να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του Cosmotebooks.gr, χωρίς προειδοποίηση, ή για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή ασφάλειας του ιστότοπου, ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο κρίνει απαραίτητο, ενημερώνοντας τους χρήστες για το χρονικό διάστημα της διακοπής και τον τρόπο επικοινωνίας με τo COSMOTE Books. Σε κάθε περίπτωση το COSMOTE Books υποχρεούται να διαφυλάττει την ασφάλεια των συναλλαγών και να προβαίνει σε έγκαιρη και πρόσφορη ενημέρωση των χρηστών των οποίων οι παραγγελίες ή επιστροφές βρίσκονται σε εξέλιξη.

Αν και το COSMOTE Books καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας του Cosmotebooks.gr από ψηφιακούς υιούς, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα προσβληθεί ποτέ από ιούς (virus free). Συνεπώς κάθε χρήστης πρέπει να φροντίζει για την δική του προστασία (χρήση antivirus, virus scanner ή άλλων συστημάτων προστασίας) πριν από τη χρήση του Cosmotebooks.gr ή την αποθήκευση πληροφοριών, λογισμικού ή περιεχομένου αυτού στις τερματικές συσκευές του.

4. Εγγραφή χρήστη στο COSMOTE Books

Η πραγματοποίηση συναλλαγών στο Cosmotebooks.gr γίνεται και από χρήστες μη εγγεγραμμένους στο Cosmotebooks.gr, καθώς και από χρήστες εγγεγραμμένους στο Cosmotebooks.gr. Εγγεγραμμένοι είναι οι χρήστες που έχουν ολοκληρώσει την διαδικασία εγγραφής στο COSMOTE Books.

Ο χρήστης οφείλει να χρησιμοποιεί, ως κωδικό ταυτοποίησης (Username) στο Cosmotebooks.gr διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), που του ανήκει νόμιμα, ή για την χρήση της οποίας έχει εξασφαλίσει την άδεια του κατόχου αυτής, που είναι αληθινή και υπό τον πλήρη και αποκλειστικό έλεγχό του.

Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ηλεκτρονική διεύθυνση, που δηλώνει και χρησιμοποιεί ως κωδικό ταυτοποίησης (Username) στην ιστοσελίδα του Cosmotebooks.gr και υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζημία του COSMOTE Books ή τρίτου από την χρήση ηλεκτρονικής διεύθυνσης κατά παράβαση των ανωτέρω.

Οι κωδικοί ταυτοποίησης και πρόσβασης (Username / Password) αυτοί είναι αυστηρά προσωπικοί για κάθε χρήστη και δεν πρέπει να γνωστοποιούνται σε οποιονδήποτε τρίτο.

Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης και υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα το COSMOTE Books για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση που ενδεχομένως διενεργείται με αυτούς, άλλως το COSMOTE Books δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία του χρήστη από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης από τρίτους.

Το COSMOTE Books δικαιούται οποτεδήποτε να τερματίσει την παροχή των υπηρεσιών αυτών στο χρήστη και να αρνηθεί οποιαδήποτε τρέχουσα ή μέλλουσα χρήση του Cosmotebooks.gr, σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω όρων.

Το COSMOTE Books διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους χρήστες περαιτέρω πληροφορίες για την επιβεβαίωση των δηλωθέντων στοιχείων ή κάθε στοιχείου που αφορά τη σύννομη χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που δηλώνεται στο Cosmotebooks.gr. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης δεν προβεί στις παραπάνω ενέργειες ή το COSMOTE Books διαπιστώσει ότι ο χρήστης δεν είναι ο νόμιμος κάτοχος της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το COSMOTE Books διατηρεί το δικαίωμα να τον διαγράψει από το Cosmotebooks.gr.

Μετά τη δημιουργία του λογαριασμού στο COSMOTE Books, η διαγραφή του είναι δυνατή με υποβολή αιτήματος στην Εξυπηρέτηση Πελατών του COSMOTE Books, σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες που παρέχονται στο σχετικό πεδίο.

5. Ασφάλεια

Το COSMOTE Books αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Η ασφάλεια των συναλλαγών μέσω Internet επιτυγχάνεται μέσω της χρήσης Πιστοποιητικού SSL της Virgin.

6. Παραγγελίες - Προϊόντα

Πώληση Έντυπων και Ψηφιακών Βιβλίων

H COSMOTE πωλεί στο όνομα και για λογαριασμό της βιβλία σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, καθώς επίσης χαρτικά, παιχνίδια, DVDs, e-Magazines, e-Newspapers, CDs, κλπ.. Η COSMOTE είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την αξιολόγηση, πώληση και διανομή των βιβλίων που διαθέτει και πωλεί μέσα από το Cosmotebooks.gr.

Χρεώσεις Cosmotebooks.gr

Σε όλες τις τιμές συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6% για τα φυσικά βιβλία ενώ για όλα τα υπόλοιπα προϊόντα του COSMOTE Books υπάρχει ΦΠΑ 24%. Όλα τα eBooks που έχει αγοράσει ο χρήστης είναι διαθέσιμα στην ψηφιακή «βιβλιοθήκη» του, που εμφανίζεται επιλέγοντας τον σύνδεσμο "H Βιβλιοθήκη μου" από την ιστοσελίδα του “Cosmotebooks.gr”.

Το COSMOTE Books διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης χρεώνεται με βάση την τιμή που αναγράφεται στο Cosmotebooks.gr κατά το χρόνο υποβολής της παραγγελίας. Προσφορές προϊόντων, που εμφανίζονται κατά καιρούς στο Cosmotebooks.gr, ισχύουν για το οριζόμενο κάθε φορά χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Τρόποι αγοράς

Μέσω site

1. Επίλεξε το προϊόν που επιθυμείς και πρόσθεσέ το στο καλάθι σου.

2. Αν έχεις ήδη λογαριασμό στο Cosmotebooks.gr ή COSMOTE Account, κάνε σύνδεση με τα στοιχεία σου. Αν δεν έχεις λογαριασμό, δημιούργησε έναν ή συνέχισε χωρίς αυτό το βήμα, μόνο εισάγοντας την ηλεκτρονική σου διεύθυνση στο αντίστοιχο πεδίο στις πληροφορίες χρέωσης.

3. Πάτησε «Προβολή Καλαθιού».

4. Επίλεξε την επιθυμητή ποσότητα, τον τρόπο πληρωμής και παραλαβής.

5. Συμπληρώστε τα υπόλοιπα στοιχεία σου.

6. Διάβασε προσεκτικά και πάτησε -αποδοχή- στους «Όρους Χρήσης».

7. Πάτησε «Εκτέλεση Παραγγελίας». Θα οδηγηθείς σε μια ειδική σελίδα, ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής, όπου θα δώσεις τα στοιχεία που θα σου ζητηθούν, για να ολοκληρώσεις την αγορά σου.

Από τα προσωπικά σου στοιχεία απαραίτητα είναι:

 • Όνομα
 • Επώνυμο
 • Οδός
 • Αριθμός
 • Περιοχή
 • Ταχυδρομικός κώδικας
 • Τηλέφωνο

Μόνο αν επιθυμείς να λάβεις τιμολόγιο, συμπλήρωσε τα υπόλοιπα στοιχεία.

Τηλεφωνικά

Κάλεσε στο 801 801 8000 από σταθερό (αστική χρέωση) ή στο 210 8018000 από κινητό (09:00-18:00 Δευτέρα-Παρασκευή πλην αργιών) και ζήτησε τα προϊόντα που σε ενδιαφέρουν.

Εμείς τα αναζητούμε για σένα και σε ενημερώνουμε για την τιμή και τον χρόνο παράδοσης. Καταχωρούμε την παραγγελία σου και σου δίνουμε τον αριθμό αυτής, τον οποίο μπορείς να χρησιμοποιήσεις για την αναζήτησή της.

Τροποποίηση & Εξέλιξη παραγγελίας

Τροποποίηση στην παραγγελία μέσω του Cosmotebooks.gr δεν είναι εφικτή μετά την υποβολή της, ωστόσο το COSMOTE Books παρέχει την δυνατότητα τροποποίησης μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με την εξυπηρέτηση πελατών Cosmotebooks.gr εντός τριών (3) ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της.

Ο χρήστης ενημερώνεται για την πορεία διεκπεραίωσης της παραγγελίας του με ενημερωτικά e-mail & SMS που σε κάθε στάδιο της διεκπεραίωσης, ή από το πεδίο "Παρακολούθηση παραγγελίας» στο Cosmotebooks.gr, με τη συμπλήρωση του email & κινητού που έχει δηλώσει και του αριθμού παραγγελίας.

7. Χρεώσεις Συνδρομητών COSMOTE

Αν ο χρήστης της υπηρεσίας COSMOTE Books είναι πελάτης κινητής COSMOTE και επιθυμεί να αγοράσει eBooks, παρέχεται η δυνατότητα χρέωσης του λογαριασμού Cosmote ή καρτοκινητού Cosmote. Η επιλογή χρέωσης του λογαριασμού ή καρτοκινητού Cosmote γίνεται κατά την αγορά. Για την ολοκλήρωση της αγοράς από πελάτες κινητής COSMOTE, η COSMOTE θα ζητήσει τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του χρήστη (MSISDN), με σκοπό την ταυτοποίηση του και την ολοκλήρωση της αγοράς, ώστε να χρεωθεί στον λογαριασμό του.

Για τους πελάτες κινητής COSMOTE που είναι κάτοχοι συμβολαίου COSMOTE υπάρχει ανώτατο μηνιαίο όριο χρέωσης του λογαριασμού τους 35 ευρώ. Σε περίπτωση παραγγελίας, κατά την οποία η συνολική μηνιαία χρέωση του λογαριασμού του συνδρομητή ξεπερνάει τα 35 ευρώ, η πληρωμή θα αποτύχει και παρέχεται η δυνατότητα αγοράς του ebook με εναλλακτικό τρόπο πληρωμής (Πιστωτική Κάρτα).

Για τους πελάτες καρτοκινητής είναι διαθέσιμο όλο το τρέχον υπόλοιπο της κάρτας τους.

Δεν παρέχεται η δυνατότητα χρέωσης του λογαριασμού Cosmote ή χρέωση του καρτοκινητού Cosmote για έντυπα βιβλία.

8. Έκδοση Τιμολογίου

Αν επιθυμεί ο χρήστης την έκδοση τιμολογίου θα πρέπει να συμπληρώσει τα φορολογικά του στοιχεία στο αντίστοιχο πεδίο κατά την συναλλαγή. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής και εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, θα εκδοθεί τιμολόγιο, το οποίο θα μπορεί να παραλάβει στο e-mail που θα δηλώσει και να το εκτυπώσει. Δεν υπάρχει δυνατότητα έκδοσης τιμολογίου για συνδρομητές COSMOTE που επιλέγουν να πληρώσουν με χρέωση του λογαριασμού του κινητού τους.

9. Τρόποι Πληρωμής

Το COSMOTE Books παρέχει την δυνατότητα εξόφλησης:

i) μέσω πιστωτικών και χρεωστικών καρτών των εκάστοτε συνεργαζόμενων με αυτήν χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Αποδεκτές γίνονται οι κάρτες VISA, VISA ELECTRON, MASTERCARD, MAESTRO, εφόσον ο πελάτης επιλέξει την εξόφληση της παραγγελίας του οnline,

ii) με αντικαταβολή στον υπάλληλο της εταιρίας ταχυμεταφορών (κούριερ),

iii) μετρητοίς, εφόσον ο χρήστης επιλέγει την εξόφληση της παραγγελίας του με φυσική παρουσία σε κατάστημα του Δικτύου.

Εξόφληση των παραγγελιών που γίνονται μέσω του Cosmotebooks.gr είναι δυνατή με χρήση δωροεπιταγών COSMOTE Books.

Για την πληρωμή μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας ο χρήστης οδηγείται αυτόματα σε ασφαλή ιστοσελίδα της συνεργαζόμενης τράπεζας «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ» («Τράπεζα»), για την καταχώρηση των στοιχειών της πιστωτικής ή χρεωστικής του κάρτας, οι δε συναλλαγές ολοκληρώνονται στο ασφαλές διαδικτυακό περιβάλλον της Τράπεζας.

Τα δεδομένα του χρήστη συλλέγονται απευθείας από την Τράπεζα χωρίς την παρέμβαση του COSMOTE Books, το οποίο ουδέποτε αποκτά πρόσβαση σε αυτά ως και στα λοιπά στοιχεία της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας του χρήστη (πχ αριθμός κάρτας, η ημερομηνία λήξης και το cvv2).

Η χρέωση της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας πραγματοποιείται, αφού προηγηθεί έλεγχος και πιστοποίηση των στοιχείων και της εγκυρότητας της από την Τράπεζα. Ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για την σωστή καταγραφή των στοιχείων της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας που χρησιμοποιεί για την συναλλαγή ως και για την σύννομη χρήση αυτής.

Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι το COSMOTE Books δεν φέρει ευθύνη για οποιοδήποτε ζήτημα σχετίζεται με την επεξεργασία των δεδομένων του ή/και την εκτέλεση της παραπάνω διαδικασίας. Για οποιαδήποτε αμφισβήτηση ή και ερώτηση σχετικά με χρεώσεις στην πιστωτική ή χρεωστική τους κάρτα, οι χρήστες θα πρέπει να απευθύνονται απευθείας στην τράπεζα που έχει εκδώσει την κάρτα τους.

Για όλους τους τρόπους πληρωμής υπάρχει η δυνατότητα επιλογής έκδοσης είτε αποδείξεως λιανικής είτε τιμολογίου. Ο καταναλωτής δεν έχει την υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο (Απόδειξη- Τιμολόγιο). Τιμολόγιο εκδίδεται σε εταιρείες και σε ελεύθερους επαγγελματίες, εφόσον συμπληρώσουν κατά την παραγγελία τους τα εξής στοιχεία: επωνυμία εταιρείας, ΑΦΜ, ΔΟΥ και επάγγελμα για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Για τα ανώτατα όρια πληρωμών μετρητοίς ή/και μέσω πιστωτικών καρτών ισχύουν οι περιορισμοί που προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική ή άλλη εφαρμοστέα νομοθεσία.

Σε κάθε περίπτωση που το COSMOTE Books έχει την υποχρέωση να επιστρέψει στον χρήστη το τίμημα: α) σε περίπτωση πληρωμής μέσω πιστωτικής κάρτας, πραγματοποιείται πίστωση του τιμήματος στην κάρτα που χρησιμοποίησε ο χρήστης για την συναλλαγή, έπειτα από εντολή του COSMOTE Books προς την τράπεζα β) σε περίπτωση που το τίμημα καταβλήθηκε με μετρητά, το COSMOTE Books πιστώνει τον τραπεζικό λογαριασμό που υποδεικνύει ο χρήστης στην Εξυπηρέτηση πελατών Cosmotebooks.gr.

10. Παράδοση

Αν επιλέξεις να παραλάβεις την παραγγελία σου από τα καταστήματα του δικτύου COSMOTE, Γερμανός τα έξοδα αντικαταβολής και τα μεταφορικά είναι Δωρεάν.

Αν επιλέξεις να παραλάβεις την παραγγελία σου σε διεύθυνση της επιλογής σας, για αγορές μέχρι και 39,99€ τα επιπλέον έξοδα είναι 4,90€ για όλη την Ελλάδα.

Για αγορές άνω των 40€ σε διεύθυνση της επιλογής σου δεν υπάρχουν επιπλέον έξοδα.

Οι παραγγελίες αποστέλλονται σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας μέσω εξουσιοδοτημένων ταχυμεταφορών (κούριερ). Για όλα τα προϊόντα ισχύει αποστολή που αναγράφεται στο καλάθι, υπό την προϋπόθεση ότι το Cosmotebooks.gr έχει στοκ.

Σημαντική σημείωση: Για ειδικές παραγγελίες θα ενημερωθείς τηλεφωνικά εντός 2 εργάσιμων ημερών. Τα προϊόντα που έχουν αποστολή 1 εργάσιμη ημέρα είναι διαθέσιμα στην αποθήκη μας σε συγκεκριμένες ποσότητες. Η ενημέρωση της διαθεσιμότητας γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και όχι σε πραγματικό χρόνο.

Ως εργάσιμες ημέρες λογίζονται οι ημέρες πλην Σαββάτου, Κυριακής και αργιών.

11. Προστασία Ψηφιακών Βιβλίων

Το COSMOTE Books υποστηρίζει τεχνικά την προστασία των eBooks κατά της παράνομης αντιγραφής μέσω τεχνολογίας Adobe DRM Protection. Η προστασία των eBooks είναι αποκλειστική ευθύνη των εκδοτικών οίκων ή των διανομέων των ψηφιακών βιβλίων.

Συγκεκριμένα, όλα τα βιβλία που είναι προστατευμένα από Adobe DRM, μπορούν να διαβαστούν σε όλους τους προσωπικούς υπολογιστές PC/Mac, καθώς και σε όλα τα κινητά τηλέφωνα Smartphones/Tablets που διαθέτουν λειτουργικό σύστημα Android ή Apple iOS. Για την ανάγνωση των eBooks απαιτείται εφαρμογή e-reader που μπορεί να διαβάσει βιβλία προστατευμένα από Adobe DRM. Για το λόγο αυτό, ο χρήστης που επιθυμεί την ανάγνωση βιβλίων προστατευμένων από Adobe DRM οφείλει, πριν αγοράσει το βιβλίο, να ελέγξει τις προδιαγραφές του e-reader σχετικά με την προστασία βιβλίων. Διευκρινίζεται ότι τo Kindle Reader της Amazon δεν υποστηρίζεται. Το Cosmotebooks.gr διαθέτει εντελώς δωρεάν τον e-reader, με την επωνυμία COSMOTE Books Reader, ο οποίος παρέχει δυνατότητα ανάγνωσης προστατευμένων βιβλίων.

Για τα ψηφιακά βιβλία που προστατεύονται από Adobe DRM, ο χρήστης έχει το δικαίωμα να τα διαβάσει σε έως και 12 διαφορετικές συσκευές (6 PC/Mac και 6 Smartphones/Tablets), τις οποίες οφείλει να έχει δηλώσει στην εταιρεία Adobe (μέσω του Adobe ID). Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός για τα eBooks, που δεν είναι προστατευμένα.

Δεν υπάρχει επιπλέον χρέωση γα τη λήψη των eBooks σε άλλη συσκευή. Μπορεί να υπάρξουν επιπλέον χρεώσεις για την ανταλλαγή δεδομένων, όταν η εφαρμογή χρησιμοποιείται μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας, σύμφωνα με το τιμολογιακό πρόγραμμα του χρήστη.

12. Πνευματική Ιδιοκτησία & Συγγενικά Δικαιώματα

Τα βιβλία που πωλούνται στο COSMOTE Books προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων. Επίσης τα βιβλία που πωλούνται από το Cosmotebooks.gr διατίθενται αποκλειστικά και μόνο για προσωπική χρήση και όχι για εμπορική. Τα eBooks μπορούν να μεταφερθούν σε κάθε συσκευή Η/Υ, Tablet και κινητά τηλέφωνα Smartphones με λειτουργικό σύστημα Android ή Apple iOS απεριόριστες φορές, αν υπάρξει πρόβλημα με το κατέβασμα τους. Κάθε άλλη χρήση, αντιγραφή, έκδοση, τροποποίηση, αναδιανομή κλπ, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγκριση της COSMOTE απαγορεύεται ρητά. Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω, ο χρήστης ευθύνεται έναντι της COSMOTE για κάθε απώλεια, κόστος ή ζημία που θα προκύψει από αυτή την παράνομη χρήση.

13. Περιορισμός της Ευθύνης

Ο χρήστης συμφωνεί ότι η υπηρεσία COSMOTE Books χρησιμοποιείται με δική του ευθύνη και ότι το περιεχόμενο παρέχεται «ως έχει» χωρίς εγγυήσεις κανενός είδους, είτε άμεσες, είτε έμμεσες και ειδικότερα χωρίς: α) εγγύηση για την αδιάκοπη παροχή της υπηρεσίας COSMOTE Books ή του δικτύου κινητής τηλεφωνίας, β) εγγύηση για τη διαθεσιμότητα, αξιοπιστία, πληρότητα ή ακρίβεια της πληροφορίας της υπηρεσίας ή του περιεχομένου, γ) εγγύηση για καταλληλότητα προς οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό.

Η παρούσα ρήτρα περιορισμού της ευθύνης εφαρμόζεται για κάθε ζημία που θα προκύψει από αποτυχία στην παροχή, λάθος, παράλειψη, διακοπή, ελάττωμα, καθυστέρηση της μετάδοσης ή της υπηρεσίας, ιό στον Η/Υ, αποτυχία τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης κλπ. Παρ' ότι το COSMOTE Books θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να εξασφαλίσει την ασφάλεια του περιεχομένου, ο χρήστης αναγνωρίζει ότι η COSMOTE δεν δύναται να ελέγχει την ασφάλεια του περιεχομένου που περνάει από ή μέσω του δικτύου της και η COSMOTE απεκδύεται κάθε ευθύνη, παντός είδους, για την μεταφορά ή παραλαβή παράνομου περιεχόμενου κάθε φύσης. Η COSMOTE δεν ευθύνεται για δυσφημιστική, προσβλητική ή παράνομη συμπεριφορά άλλων χρηστών ή τρίτων. Η COSMOTE δεν ευθύνεται για άμεση, έμμεση ή αποθετική, κατ’ αποτέλεσμα ή ειδική ζημία προερχόμενη από τη χρήση ή τη δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας “COSMOTE Books”. Η COSMOTE σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για τις πράξεις άλλων χρηστών ή τρίτων, ούτε ευθύνεται για περιεχόμενο που μεταδίδεται, φορτώνεται, κατεβαίνει, τοποθετείται ή δημιουργείται από άλλους χρήστες ή τρίτους.

Η COSMOTE δεν έχει καμία ευθύνη για ενδεχόμενη τροποποίηση της ύλης των βιβλίων από τους εκδότες ή/και τους δημιουργούς τους και σε κάθε περίπτωση, ενδεχόμενη τροποποίηση, δεν δίνει το δικαίωμα στο χρήστη για αναζήτηση του καταβληθέντος τιμήματος. Σε καμία περίπτωση η COSMOTE δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λ.π.) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Η COSMOTE δεν ευθύνεται για δυσλειτουργίες που μπορούν να προκύψουν στον υπολογιστή του χρήστη τόσο από εσφαλμένη εγκατάσταση του προσφερόμενου από την αυτήν λογισμικού, καθώς και δυσλειτουργίες που πιθανόν να οφείλονται στο ψηφιοποιημένο έντυπο που λαμβάνει ο χρήστης.

14. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Η COSMOTE παρέχει στον χρήστη πρόσβαση στην υπηρεσία COSMOTE Books αποκλειστικά για προσωπική του χρήση. Όλο το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται, μεταδίδονται ή μεταφέρονται στην υπηρεσία COSMOTE Books, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά των πωλούμενων βιβλίων, άρθρων, κειμένων, φωτογραφιών, εντύπων, και σημάτων, κλπ, προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Η COSMOTE, οι συνεργάτες της, εκείνοι που την αδειοδοτούν ή διαφημίζονται είναι κύριοι του περιεχομένου. Ο χρήστης συμφωνεί ότι δεν θα τροποποιήσει, εκδώσει, μεταδώσει, πωλήσει, αναπαράγει, διανείμει, εμφανίσει ή εκμεταλλευτεί εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο οποιοδήποτε περιεχόμενο στο COSMOTE Books, καθώς και ότι δεν θα παραποιήσει τα σήματα που περιέχονται σε αυτό το περιεχόμενο. Ο χρήστης δεν δικαιούται να τροποποιήσει το περιεχόμενο, ούτε να τροποποιήσει ή να αφαιρέσει από το περιεχόμενο σήμα, έμβλημα ή άλλη δήλωση σχετική με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Μέσω της υπηρεσίας COSMOTE Books μπορεί να διανέμεται περιεχόμενο και πληροφορίες προερχόμενες από συνεργάτες ή τρίτους. Όλες οι δηλώσεις, προσφορές ή άλλες πληροφορίες που προέρχονται από τους ως άνω συνεργάτες ή τρίτους προέρχονται αποκλειστικά από αυτούς και όχι από την COSMOTE.

15. Υποχρεώσεις του Χρήστη

Ο χρήστης συμφωνεί, δηλώνει και εγγυάται ότι θα χρησιμοποιήσει το online βιβλιοπωλείο Cosmotebooks.gr σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις, σύννομα και για νόμιμους σκοπούς. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ο χρήστης δηλώνει ότι δεν θα χρησιμοποιήσει το Cosmotebooks.gr:

 • για να βλάψει ανήλικους.
 • για να παραλάβει ή να μεταφέρει περιεχόμενο που προσβάλλει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, περιεχόμενο εμπιστευτικό, πορνογραφικό, ρατσιστικό, απειλητικό ή με άλλο τρόπο βλαπτικό.
 • για να μεταφέρει περιεχόμενο που έχει ιούς ικανούς να καταστρέψουν ή να βλάψουν την COSMOTE ή άλλους χρήστες.
 • για hacking ή για μεταφορά ή παράδοση ανεπιθύμητης αλληλογραφίας ή αλυσιδωτών επιστολών ή spam κάθε είδους, επιστολών πυραμίδας ή με άλλο τρόπο να εμποδίσει άλλους από τη χρήση της υπηρεσίας Cosmotebooks.gr ή για να βλάψει ή να καταστρέψει με άλλο τρόπο την εικόνα και τη φήμη της COSMOTE ή τρίτους.
 • για να αποκαλύψει ευαίσθητα ή άλλα προσωπικά δεδομένα δικά του ή τρίτων σε chats ή παρόμοιες υπηρεσίες.

Σε κάθε περίπτωση χρήσης, παράνομης ή αντίθετης με τους Όρους, οι χρήστες υποχρεούνται να αποζημιώνουν την COSMOTE για κάθε θετική και αποθετική της ζημία. Τυχόν μη ενάσκηση από την COSMOTE των δικαιωμάτων της που απορρέουν από τους Όρους δεν συνεπάγεται παραίτηση της COSMOTEαπό τα δικαιώματα αυτά.

16. Επιστροφές προϊόντων

Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες απεστάλησαν στο χρήστη προϊόντα που φέρουν εμφανείς φθορές, ενδεικτικά κατεστραμμένα κατά την μεταφορά, με κακή συσκευασία κ. λ. π., ο χρήστης οφείλει να αρνηθεί την παραλαβή του προϊόντος εξ αρχής και να επικοινωνήσει άμεσα με την Εξυπηρέτηση πελατών COSMOTE Books, είτε καλώντας στο 801 801 8000 & 210 801 8000 καθημερινά 9:00-18:00 (Δευτέρα – Παρασκευή πλην αργιών), είτε στέλνοντας e-mail στο info@cosmotebooks.gr. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης διατηρεί τα δικαιώματα που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων στην εταιρεία καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης στον πελάτη βαρύνουν την ΕΤΑΙΡΕΙΑ αρκεί να τηρείται ο προτεινόμενος από την εταιρεία τρόπος επιστροφής.

Επιστροφή των προϊόντων μπορεί να πραγματοποιηθεί:
Α. Σε όλες τις περιπτώσεις, στις οποίες από λάθος της COSMOTE Books (πχ λάθος Παραγγελιοληψίας, στην αποστολή κλπ) απεστάλησαν στον πελάτη προϊόντα που δεν παρήγγειλε και ο πελάτης προέβη καλόπιστα στην παραλαβή τους. Η επιστροφή των μη παραγγελθέντων προϊόντων πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός τριών (3) ημερών από την ημέρα παραλαβή τους, άλλως η COSMOTE Books δεν υποχρεούται να προβεί εκ νέου σε εκτέλεση της αρχικής παραγγελίας. 

Β. Σε περίπτωση παράδοσης ελαττωματικού προϊόντος, ο πελάτης καλεί στο 801 801 8000 & 210 801 8000 καθημερινά 9:00-18:00 (Δευτέρα – Παρασκευή  πλην αργιών) και ενημερώνει το call center ότι επιθυμεί να επιστρέψει το προϊόν λόγω του ότι είναι κακέκτυπο / ελαττωματικό. Ο πελάτης εκτυπώνει, τη φόρμα επιστροφής προϊόντος, (η οποία βρίσκεται στην ιστοσελίδα μας στην ενότητα Επιστροφές) την οποία όταν συμπληρώσει (σε περίπτωση που δεν έχει πρόσβαση σε εκτυπωτή αναγράφει όλα τα στοιχειά της φόρμας σε μια λευκή κόλλα χαρτί) την εσωκλείει στο πακέτο μαζί με το προϊόν και το αποστέλλει στην αποθήκη:

Γερμανός Αυλώνα 46ο χλμ Π.Ε.Ο. Αθηνών – Χαλκίδος, θέση Βρέστιζα Τ.Κ. 19011,  Αυλώνα Αττικής

Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν την COSMOTE Books (ΜΟΝΟ στις περιπτώσεις Α & Β) και η επιστροφή γίνεται μέσω της μεταφορικής Εταιρίας ΕΛΤΑ. Ο πελάτης καλεί στο τηλέφωνο 11120 και ενημερώνει πως θέλει  να αποστείλει ένα δέμα  προς την αποθήκη με χρέωση παραλήπτη στον κωδικό Cosmote books.

Τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην κατάσταση που παραδόθηκαν στον πελάτη, στην αρχική πλήρη συσκευασία που κανονικά συνοδεύει το προϊόν, μαζί με όλα τα έγγραφα που περιλαμβάνονται σε αυτήν και να συνοδεύονται από το νόμιμο παραστατικό αγοράς τους ή και δελτίο αποστολής τους.
Το COSMOTE Books δύναται να αρνηθεί την παραλαβή επιστρεφόμενων προϊόντων που δεν πληρούν τις ως άνω αναφερόμενες προϋποθέσεις.
Μετά την επιστροφή των προϊόντων γίνεται έλεγχος του ελαττώματος που αναφέρεται από τον πελάτη και στην συνέχεια εφόσον χρειαστεί επικοινωνία μαζί του για ενημέρωσή του σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου.
Εφόσον διαπιστωθεί το ελάττωμα, πραγματοποιείται αντικατάσταση του προϊόντος, ή άλλως ακύρωση της συναλλαγής σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η αντικατάσταση του προϊόντος σε εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση ακύρωσης της συναλλαγής η επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή του πελάτη προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα υποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη χωρίς σχετική ευθύνη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ πλέον. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση.
Στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά, θα γίνεται επιστροφή των χρημάτων του σε αυτόν από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ μέσω κατάθεσης σε Τραπεζικό Λογαριασμό που θα ορίσει ο πελάτης (τραπεζικό έμβασμα).
Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το Cosmotebooks.gr έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

 

Γ. Επιστροφή μη ελαττωματικών προϊόντων - Δικαίωμα  υπαναχώρησης από τον πελάτη
Ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την σύμβαση αγοράς μέσα σε χρονικό διάστημα 14 ημερολογιακών ημερών από την παράδοση του προϊόντος και μάλιστα όταν είναι πολλά προϊόντα στην ίδια παραγγελία από την παράδοση και του τελευταίου ενώ όταν υπάρχει υποχρέωση παράδοσης προϊόντων σε τακτά διαστήματα από την παράδοση του πρώτου. Η υπαναχώρηση γίνεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη και χωρίς καμία επιβάρυνση και αν το είδος έχει ήδη παραδοθεί ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε, με το σύνολο των εντύπων που το συνοδεύουν και της συσκευασίας του σε άριστη κατάσταση. Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον πρώτα ο αγοραστής έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η εταιρία για την αποστολή του είδους σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του είδους.
Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως ή και ηλεκτρονικά και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι υποχρεωμένη να αποστείλει επιβεβαίωση της παραλαβής δήλωσης υπαναχώρησης μόλις αυτή περιέλθει σε αυτήν.
Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε το πολύ μέσα σε 14 μέρες από την παραλαβή των προϊόντων.
Δεν επιτρέπεται η απευθείας επιστροφή προϊόντων από τον πελάτη στην αποθήκη.
Δεν επιτρέπεται η επιστροφή προϊόντων σε κατάστημα του δικτύου Cosmote / Γερμανός.

Διαδικασία:
Ο πελάτης καλεί στο 801 801 8000 & 210 801 8000 καθημερινά 9:00-18:00 (Δευτέρα – Παρασκευή  πλην αργιών) και ενημερώνει το call center ότι επιθυμεί να επιστρέψει το προϊόν λόγω υπαναχώρησης. Ο πελάτης εκτυπώνει, τη φόρμα επιστροφής προϊόντος, (η οποία βρίσκεται στην ιστοσελίδα μας στην ενότητα Επιστροφές) την οποία όταν συμπληρώσει (σε περίπτωση που δεν έχει πρόσβαση σε εκτυπωτή αναγράφει όλα τα στοιχειά της φόρμας σε μια λευκή κόλλα χαρτί) την εσωκλείει στο πακέτο μαζί με το προϊόν και το αποστέλλει στην αποθήκη:
Γερμανός Αυλώνα 46ο χλμ Π.Ε.Ο. Αθηνών – Χαλκίδος, θέση Βρέστιζα Τ.Κ. 19011, Αυλώνα Αττικής.
Μπορεί να χρησιμοποιήσει όποια μεταφορική εταιρεία (courier/ελληνικά ταχυδρομεία) επιθυμεί προκειμένου να αποστείλει το δέμα στην αποθήκη μας. Τα έξοδα αποστολής των προϊόντων βαραίνουν τον πελάτη. 
Η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη, θα γίνεται με το ίδιο μέσο με το οποίο είχε γίνει η αρχική είσπραξη. Συγκεκριμένα στην περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας ως εξής: σε περίπτωση που μέχρι την υπαναχώρηση και επιστροφή του είδους έχει καταβληθεί στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ το τίμημα από την Τράπεζα, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη. Η εταιρεία κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση. Στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά, θα γίνεται με επιστροφή των χρημάτων του μέσω τραπεζικού εμβάσματος στο λογαριασμό του πελάτη.
Ο πελάτης ευθύνεται να αποζημιώσει την εταιρεία αν έκανε χρήση άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών στο διάστημα μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησης. Η διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών θα πρέπει να γίνει με βάση την πληροφόρηση που παρέχεται πάνω στην εξωτερική συσκευασία κάθε προϊόντος, καθώς και τις συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η εταιρεία και πάντως χωρίς να ανοιχθεί η συσκευασία των προϊόντων και να τεθεί σε λειτουργία το αγαθό. Σε περίπτωση ανοίγματος της συσκευασίας ή και θέσης σε λειτουργία των προϊόντων η αξία τους αυτομάτως μειώνεται καθώς το προϊόν χαρακτηρίζεται ως μεταχειρισμένο και ο πελάτης οφείλει να αποζημιώσει την εταιρεία για την μείωση της αξίας του προϊόντος. Η μείωση της αξίας από το άνοιγμα της συσκευασίας και επακόλουθα από τον χαρακτηρισμό του προϊόντος ως μεταχειρισμένου εξετάζεται κατά περίπτωση και καθορίζεται από την εταιρεία και συνήθως είναι της τάξης του 20%-30%. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δικαιούται να συμφωνήσει με τον πελάτη την αποζημίωσή της ακόμα και με αμοιβαίο συμψηφισμό.
Σε περίπτωση που η υπαναχώρηση αφορά e-books, ισχύει μόνο στην περίπτωση που ο πελάτης δεν έχει διαβάσει το e-book που έχει γίνει download στη ή στις συσκευές που έχει επιλέξει. Ο έλεγχος αυτός πραγματοποιείται συστημικά από την ΕΤΑΙΡΙΑ.
Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το Cosmotebooks.gr έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με τον τόπο και τρόπο επιστροφής των προϊόντων, ο πελάτης οφείλει να επικοινωνήσει με την «Εξυπηρέτηση πελατών COSMOTE Books» είτε καλώντας στο 801 801 8000 & 210 801 8000 καθημερινά 9:00-18:00 (Δευτέρα – Παρασκευή πλην αργιών), είτε στέλνοντας email στο info@cosmotebooks.gr

17. Υπαναχώρηση

ι) Ο πελάτης έχει δικαίωμα υπαναχώρησης υπό τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπουν οι διατάξεις του Ν. 2251/1994 περί προστασίας του καταναλωτή, ήτοι δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες από την παραλαβή, επιστρέφοντας το αγαθό στην αρχική του κατάσταση, σε κλειστή συσκευασία ενώ τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν το Cosmote Books. Ως παραλαβή θεωρείται η ημέρα που ο πελάτης ή ένα τρίτο πρόσωπο που υποδείχθηκε από τον ίδιο απέκτησε την φυσική κατοχή των προϊόντων. Σε περίπτωση που ο πελάτης με την ίδια παραγγελία αγόρασε περισσότερα προϊόντα τα οποία παραδόθηκαν ξεχωριστά, ημέρα παραλαβής θεωρείται η ημέρα που παρέλαβε το τελευταίο προϊόν.

ιι) Ο πελάτης δεν δικαιούται υπαναχώρησης εάν είναι επιτηδευματίας ή νομικό πρόσωπο που προβαίνει στην αγορά των προϊόντων για χρήση στο πλαίσιο της εμπορικής, επιχειρηματικής, βιοτεχνικής ή ελευθέριας επαγγελματικής δραστηριότητα.

ιιι) Ομοίως στις περιπτώσεις του άρθρου 3ιβ του ν.2251/94 και σε κάθε άλλη περίπτωση που αυτό προβλέπεται από τον νόμο ή την παρούσα σύμφωνα με το νόμο.

Ενδεικτικά δεν υπάρχει δικαίωμα άσκησης υπαναχώρησης σε προϊόντα όπως πχ βιβλίων, CDs / DVDs που αποσφραγίστηκαν μετά την παράδοση και την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου (e-Books).

Το δικαίωμα υπαναχώρησης ασκείται με την υποβολή του αντίστοιχου εντύπου υπαναχώρησης που βρίσκεται στο τέλος των Όρων, ή άλλου εγγράφου με αντίστοιχο περιεχόμενο. Η δήλωση υπαναχώρησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@cosmotebooks.gr.

Το Cosmote Books θα ενημερώσει άμεσα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τον πελάτη για την παραλαβή της δήλωσης υπαναχώρησης. Στην περίπτωση αυτή το Cosmote Books υποχρεούται να επιστρέψει τα καταβληθέντα από τον πελάτη ποσά (αξία επιστρεφόμενου προϊόντος και δαπάνες αποστολής κατά την παραλαβή του) εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης υπαναχώρησης του πελάτη. Σε περίπτωση αντικαταβολής τα καταβληθέντα ποσά καταβάλλονται σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει ο πελάτης στο Cosmote Books.

Σε περίπτωση πληρωμής μέσω πιστωτικής κάρτας, πραγματοποιείται πίστωση του τιμήματος στην κάρτα που χρησιμοποίησε ο χρήστης για την συναλλαγή, έπειτα από εντολή του COSMOTE Books προς την τράπεζα. Σε περίπτωση που το τίμημα καταβλήθηκε με μετρητά, το COSMOTE Books πιστώνει τον τραπεζικό λογαριασμό που υποδεικνύει στην δήλωση υπαναχώρησης ή/και στην Εξυπηρέτηση πελατών Cosmotebooks.gr.

18. Ενημερωτικά e-mail (newsletters)

Το ηλεκτρονικό κατάστημα Cosmotebooks.gr ανά τακτά χρονικά διαστήματα στέλνει ενημερωτικά email, τα οποία περιέχουν πληροφορίες για βιβλία, νέες κυκλοφορίες και προσφορές του COSMOTE Books.

Τα ενημερωτικά e-mail (newsletters) αποστέλλονται μόνο αν ο χρήστης γραφτεί στο Cosmotebooks.gr. Ο χρήστης μπορεί να διαγραφεί οποτεδήποτε από την λίστα αποδεκτών του newsletter , μέσω του link που υπάρχει στο κάτω μέρος του κάθε newsletter καθώς και αποεπιλέγοντας το αντίστοιχο πεδίο στη σελίδα προφίλ του χρήστη στο Cosmotebooks.gr.  Τα newsletter ενδέχεται να χαρακτηριστούν από τον πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη ως ανεπιθύμητη αλληλογραφία και να καταλήξουν στο spam folder, Για το λόγο αυτό προτείνεται η αποθήκευση της διεύθυνσης αποστολής του Cosmotebooks.gr στη safe list του χρήστη.

Το COSMOTE Books αποστέλλει αυτοματοποιημένα ενημερωτικά μηνύματα (email, SMS) στο χρήστη για την πορεία της παραγγελίας του χρήστη η αποστολή των οποίων, αποτελεί προϋπόθεση για την σωστή παροχή των υπηρεσιών του COSMOTE Books . Ο χρήστης οφείλει να μεριμνά ώστε να μπορούν να φτάσουν στον ίδιο, να τα διατηρεί καθ' όλη την διάρκεια της συναλλαγής του και να ενημερώνει το COSMOTE Books χωρίς καθυστέρηση, επικοινωνώντας με την Εξυπηρέτηση Πελατών σε περίπτωση που δεν τα λαμβάνει.

19. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Για την πραγματοποίηση συναλλαγών μέσω του Cosmotebooks.gr ο χρήστης θα κληθεί να συμπληρώσει τα προσωπικά του στοιχεία (όπως ενδεικτικά αναφερομένων το όνομα, το επάγγελμα, η διεύθυνση κατοικίας, ηλεκτρονική διεύθυνση, κλπ.), τα οποία θα καταχωρούνται σε αρχείο που θα τηρεί και θα επεξεργάζεται το COSMOTE Books, με σκοπό την εκτέλεση των παραγγελιών και των συναλλαγών που διενεργούνται μέσω του Cosmotebooks.gr.

Αποδέκτες στοιχείων του αρχείου για την προώθηση, υποστήριξη και εξυπηρέτηση της συναλλακτικής σχέσης, δύνανται να είναι οι εμπορικοί συνεργάτες του COSMOTE Books που μεσολαβούν για τη παράδοση των προϊόντων, άλλοι συνεργάτες του COSMOTE Books και τα τυχόν Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα μέσω των οποίων θα γίνεται η εξόφληση των συναλλαγών του χρήστη κατά δική του ρητή δήλωση. Το COSMOTE Books δεν αποκαλύπτει ούτε δημοσιοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών πλην των ανωτέρω αποδεκτών του Αρχείου, οι οποίοι συνεργάζονται με το COSMOTE Books με σκοπό την προώθηση, υποστήριξη και εκτέλεση της μεταξύ COSMOTE Books και Χρήστη συναλλακτικής σχέσης, όπως αναφέρεται ανωτέρω.

Το COSMOTE Books δεν φέρει, έναντι των χρηστών, ευθύνη για τυχόν διαρροή των προσωπικών τους δεδομένων λόγω χρήσης εκ μέρους τους, μέσα από τις σελίδες του ηλεκτρονικού καταστήματος του COSMOTE Books προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων.

Ο χρήστης διατηρεί τα δικαιώματα των άρθρων 11 (δικαίωμα ενημέρωσης), 12 (δικαίωμα πρόσβασης) και 13 (δικαίωμα αντίρρησης) του ν.2472/1997, τα οποία μπορεί να ασκήσει αποστέλλοντας σχετικό έγγραφο αίτημα προς την εταιρεία ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΤΕ με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση Κηφισίας 99, Διοικητικό Μέγαρο ΟΤΕ, ΤΚ 15124 υπόψη Διεύθυνση Digital Transformation & Consumer New Business Development Σταθερής & Κινητής την επισήμανση «Cosmotebooks.gr».

Τα στοιχεία επαφής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που ο χρήστης θα δηλώσει, στο πλαίσιο της συναλλαγής του με το Cosmotebooks.gr για παραγγελία ή αγορά προϊόντων, δύναται να χρησιμοποιηθούν για την απευθείας προώθηση παρόμοιων προϊόντων ή υπηρεσιών ή για την ενημέρωση του χρήστη για νέα προϊόντα και υπηρεσίες, βάσει των προβλεπομένων στον Ν. 3471/2006. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης δύναται οποτεδήποτε επιθυμεί να αντιταχθεί στη χρησιμοποίηση των στοιχείων του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου για την προβολή ή προώθηση νέων προϊόντων ή/και υπηρεσιών.

COOKIES

20. Επικοινωνία

Για κάθε πληροφορία αναφορικά με την υπηρεσία, οι χρήστες της υπηρεσίας μπορούν να καλούν το τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης πελατών COSMOTE Books στον αριθμό 801 801 8000 από σταθερό (αστική χρέωση) ή στο 210 8018000 από κινητό. Το τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης πελατών COSMOTE Books λειτουργεί καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή και κατά τις ώρες 09:00 έως 18:00.

Επιπλέον, οι συνδρομητές COSMOTE, μπορούν να καλούν την εξυπηρέτηση πελατών της COSMOTE στον αριθμό 13838. Εναλλακτικά, μπορούν να στείλουν e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@cosmotebooks.gr  ή να στείλουν επιστολή στη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πελατών της COSMOTE Books, Λ. Κηφισίας 99, Μαρούσι, ΤΚ 15124.

Η COSMOTE δικαιούται οποτεδήποτε να τροποποιήσει, αλλάξει ή διαγράψει ένα ή όλους τους παρόντες όρους χρήσης ή να προσθέσει νέους όρους χρήσης. Κάθε τέτοια τροποποίηση, αλλαγή ή διαγραφή θα είναι ισχυρή από την δημοσίευση της στην υπηρεσία COSMOTE Books. Με τη χρήση της υπηρεσίας COSMOTE Books μετά από την κατά τα άνω δημοσίευση, τεκμαίρεται ότι ο χρήστης αποδέχεται όλες τις αλλαγές, τροποποιήσεις ή διαγραφές. Η COSMOTE διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει, τροποποιεί, αναστέλλει, εμποδίζει ή σταματά τη χρήση μέρους ή όλης της υπηρεσίας COSMOTE Books οποτεδήποτε, για οποιονδήποτε λόγο ή και χωρίς λόγο, χωρίς ειδοποίηση και χωρίς να φέρει ευθύνη.

21. Εφαρμοστέο – Δωσιδικία

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από τους παρόντες όρους αρμόδια ορίζονται τα καθ' ύλη δικαστήρια των Αθηνών.

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
Κατεβάστε την «Αίτηση Υπαναχώρησης» κάνοντας κλικ εδώ.