Όροι χρήσης

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1. Online Βιβλιοπωλείο Cosmotebooks.gr

Η COSMOTE Mobile Telecommunications S.A. (εφεξής COSMOTE) διαθέτει το ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο Cosmotebooks.gr, μέσα από το οποίο προσφέρει στους συνδρομητές της eBooks, με προϋπόθεση την αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης, τους οποίους καλείστε να μελετήσετε προσεκτικά. Χρησιμοποιώντας το Cosmotebooks.gr δηλώνετε ότι συμφωνείτε με τους παρόντες όρους και ότι χρησιμοποιείτε το Cosmotebooks.gr σύννομα.

Η χρήση του Cosmotebooks.gr γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη. Η COSMOTE δεν ευθύνεται για την κακόβουλη επέμβαση τρίτων.

Οι χρήστες του Cosmotebooks.gr δεσμεύονται ότι δεν θα βλάψουν τρίτους με κακόβουλη χρήση του Cosmotebooks.gr και πως δεν θα παραβιάσουν τα προσωπικά τους δεδομένα. Η επίσκεψη στο Cosmotebooks.gr προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων.

Οι Όροι διέπονται από τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας, ιδίως δε από τις διατάξεις για την προστασία του καταναλωτή, το ηλεκτρονικό εμπόριο, την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, όπως εκάστοτε ισχύουν.

To Cosmotebooks.gr δικαιούται να τροποποιεί οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση τους Όρους, αναλαμβάνει όμως την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για κάθε τροποποίηση ή προσθήκη.

Τυχόν ακυρότητα συγκεκριμένου Όρου δεν επιφέρει ακυρότητα των υπολοίπων. Τυχόν μη ενάσκηση από τo COSMOTE Books των δικαιωμάτων του που απορρέουν από τους Όρους δεν συνεπάγεται παραίτησή του από τα δικαιώματα αυτά.

Σε περίπτωση κατά την οποία η διάθεση οποιουδήποτε προϊόντος του Cosmotebooks.gr ρυθμίζεται από ειδικότερους όρους χρήσης, οι όροι αυτοί θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους παρόντες Όρους. Σε περίπτωση όμως σύγκρουσης υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι χρήσης κάθε προϊόντος.

2. Περιορισμός Ευθύνης - Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα

To Cosmotebooks.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στις ιστοσελίδες του, τόσο όσον αφορά την εμφάνιση των ουσιωδών χαρακτηριστικών των διατιθέμενων προϊόντων, όσο και για την ακρίβεια των στοιχείων που αφορούν τις παρεχόμενες, από το ηλεκτρονικό κατάστημα της, υπηρεσίες με την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών ή άλλων λαθών, που έχουν προκύψει ακούσια.

H διαθεσιμότητα των προϊόντων όπως εμφανίζεται στο Cosmotebooks.gr ενδέχεται, για τεχνικούς λόγους, να μην ανταποκρίνεται στην πραγματική διαθεσιμότητα των προϊόντων. To COSMOTE Books αναλαμβάνει σε κάθε περίπτωση να ενημερώσει εγκαίρως τον χρήστη σε περίπτωση που η παραγγελία του περιλαμβάνει μη διαθέσιμα προϊόντα.

To COSMOTE Books καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε τα παραγγελθέντα προϊόντα να παραδίδονται στο χρήστη εντός των χρονικών ορίων που αναφέρονται στους Όρους, ωστόσο επιφυλάσσεται για τυχόν καθυστερήσεις που οφείλονται σε απρόβλεπτα γεγονότα ή λόγους ανωτέρας βίας.

O ιστότοπος του Cosmotebooks.gr παρέχεται «ως έχει», ομοίως και οι πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, γραφικά, σήματα, απεικονίσεις, περιγραφές προϊόντων και το εν γένει περιεχόμενο (εφεξής «Περιεχόμενο») που αναρτώνται σε αυτόν. Σε καμία περίπτωση τo COSMOTE Books δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημία, θετική ή αποθετική, άμεση ή έμμεση (όπως ενδεικτικά απώλεια κερδών, δεδομένων κλπ) των χρηστών τρίτων, που σχετίζεται με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του Cosmotebooks.gr, ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτό ή/και από τυχόν παράνομες επεμβάσεις τρίτων στον ιστότοπο, σε προϊόντα ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Το Cosmotebooks.gr μεταξύ άλλων, δύναται να παρέχει υπερ-σύνδεσμο (link) σε ιστοσελίδες τρίτων, οι οποίοι έχουν τον πλήρη έλεγχο για το περιεχόμενο που αναρτούν σε αυτές και συνεπώς την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια των ιστοσελίδων τους, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου και των υπηρεσιών τους ως και την ευθύνη για την αποκατάσταση κάθε αξίωσης από τυχόν παραβίαση δικαιωμάτων άλλων προσώπων, όπως ενδεικτικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας κοκ, αποκλειόμενης ρητά κάθε ευθύνης του COSMOTE Books για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων αυτών.

Οι χρήστες υποχρεούνται να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους των ιστοσελίδων αυτών για τυχόν ερωτήσεις ή άλλα θέματα που σχετίζονται με την επίσκεψη ή/και τη χρήση αυτών.

Οι χρήστες αναγνωρίζουν ότι τo COSMOTE Books δεν υποχρεούται, ούτε δύναται να ελέγξει την ασφάλεια και το περιεχόμενο των ιστοσελίδων και των υπηρεσιών τρίτων, για τις οποίες παρέχεται σύνδεσμος στον ιστότοπο του Cosmotebooks.gr. Σε κάθε περίπτωση τo COSMOTE Books διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί οποτεδήποτε, κατά την κρίση του, από τον ιστότοπο του Cosmotebooks.gr συνδέσμους σε ιστοσελίδες τρίτων ωε και να διακόπτει την διάθεση των υπηρεσιών αυτών.

3. Διαθεσιμότητα – Αυτόματη Αποσύνδεση

Το COSMOTE Books καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ομαλή λειτουργία του Cosmotebooks.gr και την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών, χωρίς να ευθύνεται για τυχόν αδυναμία των χρηστών να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτό ή να προχωρήσουν σε εκτέλεση επιμέρους λειτουργικών εντολών, καθώς η λειτουργικότητα του Cosmotebooks.gr μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό (υλισμικό και λογισμικό) των χρηστών, τα δίκτυα επικοινωνιών, το μεγάλο αριθμό ταυτόχρονων χρηστών ή από άλλες αιτίες.

Στην περίπτωση όπου οι εγγεγραμμένοι χρήστες δεν πραγματοποιούν καμία δραστηριότητα για χρονικό διάστημα 30 λεπτών, μετά την είσοδο (login –sing in) στο Cosmotebooks.gr, επέρχεται αυτόματη αποσύνδεση.

To COSMOTE Books δικαιούται να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του Cosmotebooks.gr, χωρίς προειδοποίηση, ή για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή ασφάλειας του ιστότοπου, ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο κρίνει απαραίτητο, ενημερώνοντας τους χρήστες για το χρονικό διάστημα της διακοπής και τον τρόπο επικοινωνίας με τo COSMOTE Books. Σε κάθε περίπτωση το COSMOTE Books υποχρεούται να διαφυλάττει την ασφάλεια των συναλλαγών και να προβαίνει σε έγκαιρη και πρόσφορη ενημέρωση των χρηστών των οποίων οι παραγγελίες ή επιστροφές βρίσκονται σε εξέλιξη.

Αν και το COSMOTE Books καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας του Cosmotebooks.gr από ψηφιακούς υιούς, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα προσβληθεί ποτέ από ιούς (virus free). Συνεπώς κάθε χρήστης πρέπει να φροντίζει για την δική του προστασία (χρήση antivirus, virus scanner ή άλλων συστημάτων προστασίας) πριν από τη χρήση του Cosmotebooks.gr ή την αποθήκευση πληροφοριών, λογισμικού ή περιεχομένου αυτού στις τερματικές συσκευές του.

4. Εγγραφή χρήστη στο COSMOTE Books

Η πραγματοποίηση συναλλαγών στο Cosmotebooks.gr γίνεται και από χρήστες μη εγγεγραμμένους στο Cosmotebooks.gr, καθώς και από χρήστες εγγεγραμμένους στο Cosmotebooks.gr. Εγγεγραμμένοι είναι οι χρήστες που έχουν ολοκληρώσει την διαδικασία εγγραφής στο COSMOTE Books.

Ο χρήστης οφείλει να χρησιμοποιεί, ως κωδικό ταυτοποίησης (Username) στο Cosmotebooks.gr διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), που του ανήκει νόμιμα, ή για την χρήση της οποίας έχει εξασφαλίσει την άδεια του κατόχου αυτής, που είναι αληθινή και υπό τον πλήρη και αποκλειστικό έλεγχό του.

Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ηλεκτρονική διεύθυνση, που δηλώνει και χρησιμοποιεί ως κωδικό ταυτοποίησης (Username) στην ιστοσελίδα του Cosmotebooks.gr και υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζημία του COSMOTE Books ή τρίτου από την χρήση ηλεκτρονικής διεύθυνσης κατά παράβαση των ανωτέρω.

Οι κωδικοί ταυτοποίησης και πρόσβασης (Username / Password) αυτοί είναι αυστηρά προσωπικοί για κάθε χρήστη και δεν πρέπει να γνωστοποιούνται σε οποιονδήποτε τρίτο.

Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης και υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα το COSMOTE Books για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση που ενδεχομένως διενεργείται με αυτούς, άλλως το COSMOTE Books δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία του χρήστη από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης από τρίτους.

Το COSMOTE Books δικαιούται οποτεδήποτε να τερματίσει την παροχή των υπηρεσιών αυτών στο χρήστη και να αρνηθεί οποιαδήποτε τρέχουσα ή μέλλουσα χρήση του Cosmotebooks.gr, σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω όρων.

Το COSMOTE Books διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους χρήστες περαιτέρω πληροφορίες για την επιβεβαίωση των δηλωθέντων στοιχείων ή κάθε στοιχείου που αφορά τη σύννομη χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που δηλώνεται στο Cosmotebooks.gr. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης δεν προβεί στις παραπάνω ενέργειες ή το COSMOTE Books διαπιστώσει ότι ο χρήστης δεν είναι ο νόμιμος κάτοχος της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το COSMOTE Books διατηρεί το δικαίωμα να τον διαγράψει από το Cosmotebooks.gr.

Μετά τη δημιουργία του λογαριασμού στο COSMOTE Books, η διαγραφή του είναι δυνατή με υποβολή αιτήματος στην Εξυπηρέτηση Πελατών του COSMOTE Books, σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες που παρέχονται στο σχετικό πεδίο.

5. Ασφάλεια

Το COSMOTE Books αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Η ασφάλεια των συναλλαγών μέσω Internet επιτυγχάνεται μέσω της χρήσης Πιστοποιητικού SSL της Virgin.

6. Προστασία Ψηφιακών Βιβλίων

Το COSMOTE Books υποστηρίζει τεχνικά την προστασία των eBooks κατά της παράνομης αντιγραφής μέσω τεχνολογίας Adobe DRM Protection. Η προστασία των eBooks είναι αποκλειστική ευθύνη των εκδοτικών οίκων ή των διανομέων των ψηφιακών βιβλίων.

Συγκεκριμένα, όλα τα βιβλία που είναι προστατευμένα από Adobe DRM, μπορούν να διαβαστούν σε όλους τους προσωπικούς υπολογιστές PC/Mac, καθώς και σε όλα τα κινητά τηλέφωνα Smartphones/Tablets που διαθέτουν λειτουργικό σύστημα Android ή Apple iOS. Για την ανάγνωση των eBooks απαιτείται εφαρμογή e-reader που μπορεί να διαβάσει βιβλία προστατευμένα από Adobe DRM. Για το λόγο αυτό, ο χρήστης που επιθυμεί την ανάγνωση βιβλίων προστατευμένων από Adobe DRM οφείλει, πριν αγοράσει το βιβλίο, να ελέγξει τις προδιαγραφές του e-reader σχετικά με την προστασία βιβλίων. Διευκρινίζεται ότι τo Kindle Reader της Amazon δεν υποστηρίζεται.

Για τα ψηφιακά βιβλία που προστατεύονται από Adobe DRM, ο χρήστης έχει το δικαίωμα να τα διαβάσει σε έως και 6 διαφορετικές συσκευές (PC/Mac και Smartphones/Tablets), τις οποίες οφείλει να έχει δηλώσει στην εταιρεία Adobe (μέσω του Adobe ID). Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός για τα eBooks, που δεν είναι προστατευμένα.

Δεν υπάρχει επιπλέον χρέωση γα τη λήψη των eBooks σε άλλη συσκευή. Μπορεί να υπάρξουν επιπλέον χρεώσεις για την ανταλλαγή δεδομένων, όταν η εφαρμογή χρησιμοποιείται μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας, σύμφωνα με το τιμολογιακό πρόγραμμα του χρήστη.

7. Πνευματική Ιδιοκτησία & Συγγενικά Δικαιώματα

Τα eBooks μπορούν να μεταφερθούν σε κάθε συσκευή Η/Υ, Tablet και κινητά τηλέφωνα Smartphones με λειτουργικό σύστημα Android ή Apple iOS απεριόριστες φορές, αν υπάρξει πρόβλημα με το κατέβασμα τους. Κάθε άλλη χρήση, αντιγραφή, έκδοση, τροποποίηση, αναδιανομή κλπ, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγκριση της COSMOTE απαγορεύεται ρητά. Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω, ο χρήστης ευθύνεται έναντι της COSMOTE για κάθε απώλεια, κόστος ή ζημία που θα προκύψει από αυτή την παράνομη χρήση.

8. Περιορισμός της Ευθύνης

Ο χρήστης συμφωνεί ότι η υπηρεσία COSMOTE Books χρησιμοποιείται με δική του ευθύνη και ότι το περιεχόμενο παρέχεται «ως έχει» χωρίς εγγυήσεις κανενός είδους, είτε άμεσες, είτε έμμεσες και ειδικότερα χωρίς: α) εγγύηση για την αδιάκοπη παροχή της υπηρεσίας COSMOTE Books ή του δικτύου κινητής τηλεφωνίας, β) εγγύηση για τη διαθεσιμότητα, αξιοπιστία, πληρότητα ή ακρίβεια της πληροφορίας της υπηρεσίας ή του περιεχομένου, γ) εγγύηση για καταλληλότητα προς οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό.

Η παρούσα ρήτρα περιορισμού της ευθύνης εφαρμόζεται για κάθε ζημία που θα προκύψει από αποτυχία στην παροχή, λάθος, παράλειψη, διακοπή, ελάττωμα, καθυστέρηση της μετάδοσης ή της υπηρεσίας, ιό στον Η/Υ, αποτυχία τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης κλπ. Παρ' ότι το COSMOTE Books θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να εξασφαλίσει την ασφάλεια του περιεχομένου, ο χρήστης αναγνωρίζει ότι η COSMOTE δεν δύναται να ελέγχει την ασφάλεια του περιεχομένου που περνάει από ή μέσω του δικτύου της και η COSMOTE απεκδύεται κάθε ευθύνη, παντός είδους, για την μεταφορά ή παραλαβή παράνομου περιεχόμενου κάθε φύσης. Η COSMOTE δεν ευθύνεται για δυσφημιστική, προσβλητική ή παράνομη συμπεριφορά άλλων χρηστών ή τρίτων. Η COSMOTE δεν ευθύνεται για άμεση, έμμεση ή αποθετική, κατ’ αποτέλεσμα ή ειδική ζημία προερχόμενη από τη χρήση ή τη δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας “COSMOTE Books”. Η COSMOTE σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για τις πράξεις άλλων χρηστών ή τρίτων, ούτε ευθύνεται για περιεχόμενο που μεταδίδεται, φορτώνεται, κατεβαίνει, τοποθετείται ή δημιουργείται από άλλους χρήστες ή τρίτους.

Η COSMOTE δεν έχει καμία ευθύνη για ενδεχόμενη τροποποίηση της ύλης των βιβλίων από τους εκδότες ή/και τους δημιουργούς τους και σε κάθε περίπτωση, ενδεχόμενη τροποποίηση, δεν δίνει το δικαίωμα στο χρήστη για αναζήτηση του καταβληθέντος τιμήματος. Σε καμία περίπτωση η COSMOTE δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λ.π.) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Η COSMOTE δεν ευθύνεται για δυσλειτουργίες που μπορούν να προκύψουν στον υπολογιστή του χρήστη τόσο από εσφαλμένη εγκατάσταση του προσφερόμενου από την αυτήν λογισμικού, καθώς και δυσλειτουργίες που πιθανόν να οφείλονται στο ψηφιοποιημένο έντυπο που λαμβάνει ο χρήστης.

9. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Η COSMOTE παρέχει στον χρήστη πρόσβαση στην υπηρεσία COSMOTE Books αποκλειστικά για προσωπική του χρήση. Όλο το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται, μεταδίδονται ή μεταφέρονται στην υπηρεσία COSMOTE Books, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά των πωλούμενων βιβλίων, άρθρων, κειμένων, φωτογραφιών, εντύπων, και σημάτων, κλπ, προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Η COSMOTE, οι συνεργάτες της, εκείνοι που την αδειοδοτούν ή διαφημίζονται είναι κύριοι του περιεχομένου. Ο χρήστης συμφωνεί ότι δεν θα τροποποιήσει, εκδώσει, μεταδώσει, πωλήσει, αναπαράγει, διανείμει, εμφανίσει ή εκμεταλλευτεί εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο οποιοδήποτε περιεχόμενο στο COSMOTE Books, καθώς και ότι δεν θα παραποιήσει τα σήματα που περιέχονται σε αυτό το περιεχόμενο. Ο χρήστης δεν δικαιούται να τροποποιήσει το περιεχόμενο, ούτε να τροποποιήσει ή να αφαιρέσει από το περιεχόμενο σήμα, έμβλημα ή άλλη δήλωση σχετική με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Μέσω της υπηρεσίας COSMOTE Books μπορεί να διανέμεται περιεχόμενο και πληροφορίες προερχόμενες από συνεργάτες ή τρίτους. Όλες οι δηλώσεις, προσφορές ή άλλες πληροφορίες που προέρχονται από τους ως άνω συνεργάτες ή τρίτους προέρχονται αποκλειστικά από αυτούς και όχι από την COSMOTE.

10. Υποχρεώσεις του Χρήστη

Ο χρήστης συμφωνεί, δηλώνει και εγγυάται ότι θα χρησιμοποιήσει το online βιβλιοπωλείο Cosmotebooks.gr σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις, σύννομα και για νόμιμους σκοπούς. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ο χρήστης δηλώνει ότι δεν θα χρησιμοποιήσει το Cosmotebooks.gr:

  • για να βλάψει ανήλικους.
  • για να παραλάβει ή να μεταφέρει περιεχόμενο που προσβάλλει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, περιεχόμενο εμπιστευτικό, πορνογραφικό, ρατσιστικό, απειλητικό ή με άλλο τρόπο βλαπτικό.
  • για να μεταφέρει περιεχόμενο που έχει ιούς ικανούς να καταστρέψουν ή να βλάψουν την COSMOTE ή άλλους χρήστες.
  • για hacking ή για μεταφορά ή παράδοση ανεπιθύμητης αλληλογραφίας ή αλυσιδωτών επιστολών ή spam κάθε είδους, επιστολών πυραμίδας ή με άλλο τρόπο να εμποδίσει άλλους από τη χρήση της υπηρεσίας Cosmotebooks.gr ή για να βλάψει ή να καταστρέψει με άλλο τρόπο την εικόνα και τη φήμη της COSMOTE ή τρίτους.
  • για να αποκαλύψει ευαίσθητα ή άλλα προσωπικά δεδομένα δικά του ή τρίτων σε chats ή παρόμοιες υπηρεσίες.

Σε κάθε περίπτωση χρήσης, παράνομης ή αντίθετης με τους Όρους, οι χρήστες υποχρεούνται να αποζημιώνουν την COSMOTE για κάθε θετική και αποθετική της ζημία. Τυχόν μη ενάσκηση από την COSMOTE των δικαιωμάτων της που απορρέουν από τους Όρους δεν συνεπάγεται παραίτηση της COSMOTEαπό τα δικαιώματα αυτά.

11. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Για την πραγματοποίηση συναλλαγών μέσω του Cosmotebooks.gr ο χρήστης θα κληθεί να συμπληρώσει τα προσωπικά του στοιχεία (όπως ενδεικτικά αναφερομένων το όνομα, το επάγγελμα, η διεύθυνση κατοικίας, ηλεκτρονική διεύθυνση, κλπ.), τα οποία θα καταχωρούνται σε αρχείο που θα τηρεί και θα επεξεργάζεται το COSMOTE Books, με σκοπό την εκτέλεση των παραγγελιών και των συναλλαγών που διενεργούνται μέσω του Cosmotebooks.gr.

Αποδέκτες στοιχείων του αρχείου για την προώθηση, υποστήριξη και εξυπηρέτηση της συναλλακτικής σχέσης, δύνανται να είναι οι εμπορικοί συνεργάτες του COSMOTE Books που μεσολαβούν για τη παράδοση των προϊόντων, άλλοι συνεργάτες του COSMOTE Books και τα τυχόν Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα μέσω των οποίων θα γίνεται η εξόφληση των συναλλαγών του χρήστη κατά δική του ρητή δήλωση. Το COSMOTE Books δεν αποκαλύπτει ούτε δημοσιοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών πλην των ανωτέρω αποδεκτών του Αρχείου, οι οποίοι συνεργάζονται με το COSMOTE Books με σκοπό την προώθηση, υποστήριξη και εκτέλεση της μεταξύ COSMOTE Books και Χρήστη συναλλακτικής σχέσης, όπως αναφέρεται ανωτέρω.

Το COSMOTE Books δεν φέρει, έναντι των χρηστών, ευθύνη για τυχόν διαρροή των προσωπικών τους δεδομένων λόγω χρήσης εκ μέρους τους, μέσα από τις σελίδες του ηλεκτρονικού καταστήματος του COSMOTE Books προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων.

Ο χρήστης διατηρεί τα δικαιώματα των άρθρων 11 (δικαίωμα ενημέρωσης), 12 (δικαίωμα πρόσβασης) και 13 (δικαίωμα αντίρρησης) του ν.2472/1997, τα οποία μπορεί να ασκήσει αποστέλλοντας σχετικό έγγραφο αίτημα προς την εταιρεία ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΤΕ με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση Κηφισίας 99, Διοικητικό Μέγαρο ΟΤΕ, ΤΚ 15124 υπόψη Διεύθυνση Digital Transformation & Consumer New Business Development Σταθερής & Κινητής την επισήμανση «Cosmotebooks.gr».

Τα στοιχεία επαφής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που ο χρήστης θα δηλώσει, στο πλαίσιο της συναλλαγής του με το Cosmotebooks.gr για παραγγελία ή αγορά προϊόντων, δύναται να χρησιμοποιηθούν για την απευθείας προώθηση παρόμοιων προϊόντων ή υπηρεσιών ή για την ενημέρωση του χρήστη για νέα προϊόντα και υπηρεσίες, βάσει των προβλεπομένων στον Ν. 3471/2006. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης δύναται οποτεδήποτε επιθυμεί να αντιταχθεί στη χρησιμοποίηση των στοιχείων του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου για την προβολή ή προώθηση νέων προϊόντων ή/και υπηρεσιών.

COOKIES

12. Επικοινωνία

Για κάθε πληροφορία αναφορικά με την υπηρεσία, οι χρήστες της υπηρεσίας μπορούν να καλούν το τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης πελατών COSMOTE Books στον αριθμό 801 801 8000 από σταθερό (αστική χρέωση) ή στο 210 8018000 από κινητό. Το τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης πελατών COSMOTE Books λειτουργεί καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή και κατά τις ώρες 09:00 έως 18:00.

Επιπλέον, οι συνδρομητές COSMOTE, μπορούν να καλούν την εξυπηρέτηση πελατών της COSMOTE στον αριθμό 13838. Εναλλακτικά, μπορούν να στείλουν e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@cosmotebooks.gr  ή να στείλουν επιστολή στη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πελατών της COSMOTE Books, Λ. Κηφισίας 99, Μαρούσι, ΤΚ 15124.

Η COSMOTE δικαιούται οποτεδήποτε να τροποποιήσει, αλλάξει ή διαγράψει ένα ή όλους τους παρόντες όρους χρήσης ή να προσθέσει νέους όρους χρήσης. Κάθε τέτοια τροποποίηση, αλλαγή ή διαγραφή θα είναι ισχυρή από την δημοσίευση της στην υπηρεσία COSMOTE Books. Με τη χρήση της υπηρεσίας COSMOTE Books μετά από την κατά τα άνω δημοσίευση, τεκμαίρεται ότι ο χρήστης αποδέχεται όλες τις αλλαγές, τροποποιήσεις ή διαγραφές. Η COSMOTE διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει, τροποποιεί, αναστέλλει, εμποδίζει ή σταματά τη χρήση μέρους ή όλης της υπηρεσίας COSMOTE Books οποτεδήποτε, για οποιονδήποτε λόγο ή και χωρίς λόγο, χωρίς ειδοποίηση και χωρίς να φέρει ευθύνη.

13. Εφαρμοστέο – Δωσιδικία

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από τους παρόντες όρους αρμόδια ορίζονται τα καθ' ύλη δικαστήρια των Αθηνών.